Experimental FV3 Model Fields

Model: FV3_C768    Area: Global    Date: 09 Dec 2018 - 00Z


Model:  
Domain:  
Date:  


  All
times
Loop Valid Time  
 Sun 
00
 Sun 
06
 Sun 
12
 Sun 
18
 Mon 
00
 Mon 
06
 Mon 
12
 Mon 
18
 Tue 
00
 Tue 
06
 Tue 
12
 Tue 
18
 Wed 
00
 Wed 
06
 Wed 
12
 Wed 
18
 Thu 
00
 Thu 
06
 Thu 
12
 Thu 
18
 Fri 
00
 Fri 
06
 Fri 
12
 Fri 
18
 Sat 
00
 Sat 
06
 Sat 
12
 Sat 
18
 Sun 
00
 Sun 
06
 Sun 
12
 Sun 
18
 Mon 
00
 Mon 
06
 Mon 
12
 Mon 
18
 Tue 
00
 Tue 
06
 Tue 
12
 Tue 
18
 Wed 
00
all fields      000   006   012   018   024   030   036   042   048   054   060   066   072   078   084   090                                                    all fields
10m wind  000   006   012   018   024   030   036   042   048   054   060   066   072   078   084   090                                                    10m wind
80m wind speed  000   006   012   018   024   030   036   042   048   054   060   066   072   078   084   090                                                    80m wind speed
skin temp  000   006   012   018   024   030   036   042   048   054   060   066   072   078   084   090                                                    skin temp
2m temp  000   006   012   018   024   030   036   042   048   054   060   066   072   078   084   090                                                    2m temp
2m temp - skin temp  000   006   012   018   024   030   036   042   048   054   060   066   072   078   084   090                                                    2m temp - skin temp
2m dew point  000   006   012   018   024   030   036   042   048   054   060   066   072   078   084   090                                                    2m dew point
precipitable water  000   006   012   018   024   030   036   042   048   054   060   066   072   078   084   090                                                    precipitable water
6h acc precip    006   012   018   024   030   036   042   048   054   060   066   072   078   084   090                                                    6h acc precip
TL-ensemble 6h precip    006   012   018   024   030   036   042   048   054   060   066   072   078   084   090                                                    TL-ensemble 6h precip
total acc precip    006   012   018   024   030   036   042   048   054   060   066   072   078   084   090                                                    total acc precip
12h total acc precip        018   024   030   036   042   048   054   060   066   072   078   084   090                                                    12h total acc precip
24h total acc precip          024   030   036   042   048   054   060   066   072   078   084   090                                                    24h total acc precip
snow water equiv  000   006   012   018   024   030   036   042   048   054   060   066   072   078   084   090                                                    snow water equiv
6h acc snowfall    006   012   018   024   030   036   042   048   054   060   066   072   078   084   090                                                    6h acc snowfall
total acc snowfall    006   012   018   024   030   036   042   048   054   060   066   072   078   084   090                                                    total acc snowfall
12h total acc snowfall      012   018   024   030   036   042   048   054   060   066   072   078   084   090                                                    12h total acc snowfall
24h total acc snowfall          024   030   036   042   048   054   060   066   072   078   084   090                                                    24h total acc snowfall
MSLP  000   006   012   018   024   030   036   042   048   054   060   066   072   078   084   090                                                    MSLP
925mb temp  000   006   012   018   024   030   036   042   048   054   060   066   072   078   084   090                                                    925mb temp
850mb temp  000   006   012   018   024   030   036   042   048   054   060   066   072   078   084   090                                                    850mb temp
850mb wind  000   006   012   018   024   030   036   042   048   054   060   066   072   078   084   090                                                    850mb wind
850mb wind mag  000   006   012   018   024   030   036   042   048   054   060   066   072   078   084   090                                                    850mb wind mag
850mb rh  000   006   012   018   024   030   036   042   048   054   060   066   072   078   084   090                                                    850mb rh
850-500mb mean rh  000   006   012   018   024   030   036   042   048   054   060   066   072   078   084   090                                                    850-500mb mean rh
rh with respect to pw                                                                                       rh with respect to pw
700mb temp  000   006   012   018   024   030   036   042   048   054   060   066   072   078   084   090                                                    700mb temp
700mb vvel  000   006   012   018   024   030   036   042   048   054   060   066   072   078   084   090                                                    700mb vvel
500mb temp  000   006   012   018   024   030   036   042   048   054   060   066   072   078   084   090                                                    500mb temp
500mb height  000   006   012   018   024   030   036   042   048   054   060   066   072   078   084   090                                                    500mb height
500mb vort  000   006   012   018   024   030   036   042   048   054   060   066   072   078   084   090                                                    500mb vort
250mb wind  000   006   012   018   024   030   036   042   048   054   060   066   072   078   084   090                                                    250mb wind
250mb wind mag  000   006   012   018   024   030   036   042   048   054   060   066   072   078   084   090                                                    250mb wind mag
25mb wind                                                                                       25mb wind
25mb wind mag                                                                                       25mb wind mag
20mb wind  000   006   012   018   024   030   036   042   048   054   060   066   072   078   084   090                                                    20mb wind
20mb wind mag  000   006   012   018   024   030   036   042   048   054   060   066   072   078   084   090                                                    20mb wind mag
10mb temp  000   006   012   018   024   030   036   042   048   054   060   066   072   078   084   090                                                    10mb temp
10mb wind  000   006   012   018   024   030   036   042   048   054   060   066   072   078   084   090                                                    10mb wind
10mb wind mag  000   006   012   018   024   030   036   042   048   054   060   066   072   078   084   090                                                    10mb wind mag
5mb wind  000   006   012   018   024   030   036   042   048   054   060   066   072   078   084   090                                                    5mb wind
5mb wind mag  000   006   012   018   024   030   036   042   048   054   060   066   072   078   084   090                                                    5mb wind mag
cloud top height                                                                                       cloud top height
ceiling                                                                                       ceiling
integrated cloud condensate                                                                                       integrated cloud condensate
sensible heat net flux      012   018   024   030   036   042   048   054   060   066   072   078   084   090                                                    sensible heat net flux
latent heat net flux      012   018   024   030   036   042   048   054   060   066   072   078   084   090                                                    latent heat net flux
downward SW radiation flux      012   018   024   030   036   042   048   054   060   066   072   078   084   090                                                    downward SW radiation flux
downward LW radiation flux      012   018   024   030   036   042   048   054   060   066   072   078   084   090                                                    downward LW radiation flux
upward SW radiation flux      012   018   024   030   036   042   048   054   060   066   072   078   084   090                                                    upward SW radiation flux
upward LW radiation flux      012   018   024   030   036   042   048   054   060   066   072   078   084   090                                                    upward LW radiation flux
olr flux (top of atmosphere)      012   018   024   030   036   042   048   054   060   066   072   078   084   090                                                    olr flux (top of atmosphere)
ozone mixing ratio                                                                                       ozone mixing ratio
potential Temp at PV=2                                                                                       potential Temp at PV=2
pressure at PV=2  000   006   012   018   024   030   036   042   048   054   060   066   072   078   084   090                                                    pressure at PV=2
wind at PV=2  000   006   012   018   024   030   036   042   048   054   060   066   072   078   084   090                                                    wind at PV=2