Experimental FV3 Model Fields

Model: FV3_C768    Area: Global    Date: 19 Oct 2018 - 12Z


Model:  
Domain:  
Date:  


  All
times
Loop Valid Time  
 Fri 
12
 Fri 
18
 Sat 
00
 Sat 
06
 Sat 
12
 Sat 
18
 Sun 
00
 Sun 
06
 Sun 
12
 Sun 
18
 Mon 
00
 Mon 
06
 Mon 
12
 Mon 
18
 Tue 
00
 Tue 
06
 Tue 
12
 Tue 
18
 Wed 
00
 Wed 
06
 Wed 
12
 Wed 
18
 Thu 
00
 Thu 
06
 Thu 
12
 Thu 
18
 Fri 
00
 Fri 
06
 Fri 
12
 Fri 
18
 Sat 
00
 Sat 
06
 Sat 
12
 Sat 
18
 Sun 
00
 Sun 
06
 Sun 
12
 Sun 
18
 Mon 
00
 Mon 
06
 Mon 
12
all fields        006   012   018   024   030   036   042   048   054   060   066   072   078   084   090   096   102   108   114   120   126   132   138   144   150   156   162   168                          all fields
10m wind    006   012   018   024   030   036   042   048   054   060   066   072   078   084   090   096   102   108   114   120   126   132   138   144   150   156   162   168                          10m wind
80m wind speed    006   012   018   024   030   036   042   048   054   060   066   072   078   084   090   096   102   108   114   120   126   132   138   144   150   156   162   168                          80m wind speed
skin temp    006   012   018   024   030   036   042   048   054   060   066   072   078   084   090   096   102   108   114   120   126   132   138   144   150   156   162   168                          skin temp
2m temp    006   012   018   024   030   036   042   048   054   060   066   072   078   084   090   096   102   108   114   120   126   132   138   144   150   156   162   168                          2m temp
2m temp - skin temp    006   012   018   024   030   036   042   048   054   060   066   072   078   084   090   096   102   108   114   120   126   132   138   144   150   156   162   168                          2m temp - skin temp
2m dew point    006   012   018   024   030   036   042   048   054   060   066   072   078   084   090   096   102   108   114   120   126   132   138   144   150   156   162   168                          2m dew point
precipitable water    006   012   018   024   030   036   042   048   054   060   066   072   078   084   090   096   102   108   114   120   126   132   138   144   150   156   162   168                          precipitable water
6h acc precip      012   018   024   030   036   042   048   054   060   066   072   078   084   090   096   102   108   114   120   126   132   138   144   150   156   162   168                          6h acc precip
TL-ensemble 6h precip    006   012   018   024   030   036   042   048   054   060   066   072   078   084   090   096   102   108   114   120   126   132   138   144   150   156   162   168                          TL-ensemble 6h precip
total acc precip    006   012   018   024   030   036   042   048   054   060   066   072   078   084   090   096   102   108   114   120   126   132   138   144   150   156   162   168                          total acc precip
12h total acc precip        018   024   030   036   042   048   054   060   066   072   078   084   090   096   102   108   114   120   126   132   138   144   150   156   162   168                          12h total acc precip
24h total acc precip            030   036   042   048   054   060   066   072   078   084   090   096   102   108   114   120   126   132   138   144   150   156   162   168                          24h total acc precip
snow water equiv    006   012   018   024   030   036   042   048   054   060   066   072   078   084   090   096   102   108   114   120   126   132   138   144   150   156   162   168                          snow water equiv
6h acc snowfall    006   012   018   024   030   036   042   048   054   060   066   072   078   084   090   096   102   108   114   120   126   132   138   144   150   156   162   168                          6h acc snowfall
total acc snowfall    006   012   018   024   030   036   042   048   054   060   066   072   078   084   090   096   102   108   114   120   126   132   138   144   150   156   162   168                          total acc snowfall
12h total acc snowfall        018   024   030   036   042   048   054   060   066   072   078   084   090   096   102   108   114   120   126   132   138   144   150   156   162   168                          12h total acc snowfall
24h total acc snowfall            030   036   042   048   054   060   066   072   078   084   090   096   102   108   114   120   126   132   138   144   150   156   162   168                          24h total acc snowfall
MSLP    006   012   018   024   030   036   042   048   054   060   066   072   078   084   090   096   102   108   114   120   126   132   138   144   150   156   162   168                          MSLP
925mb temp    006   012   018   024   030   036   042   048   054   060   066   072   078   084   090   096   102   108   114   120   126   132   138   144   150   156   162   168                          925mb temp
850mb temp    006   012   018   024   030   036   042   048   054   060   066   072   078   084   090   096   102   108   114   120   126   132   138   144   150   156   162   168                          850mb temp
850mb wind    006   012   018   024   030   036   042   048   054   060   066   072   078   084   090   096   102   108   114   120   126   132   138   144   150   156   162   168                          850mb wind
850mb wind mag    006   012   018   024   030   036   042   048   054   060   066   072   078   084   090   096   102   108   114   120   126   132   138   144   150   156   162   168                          850mb wind mag
850mb rh    006   012   018   024   030   036   042   048   054   060   066   072   078   084   090   096   102   108   114   120   126   132   138   144   150   156   162   168                          850mb rh
850-500mb mean rh    006   012   018   024   030   036   042   048   054   060   066   072   078   084   090   096   102   108   114   120   126   132   138   144   150   156   162   168                          850-500mb mean rh
rh with respect to pw                                                                                       rh with respect to pw
700mb temp    006   012   018   024   030   036   042   048   054   060   066   072   078   084   090   096   102   108   114   120   126   132   138   144   150   156   162   168                          700mb temp
700mb vvel    006   012   018   024   030   036   042   048   054   060   066   072   078   084   090   096   102   108   114   120   126   132   138   144   150   156   162   168                          700mb vvel
500mb temp    006   012   018   024   030   036   042   048   054   060   066   072   078   084   090   096   102   108   114   120   126   132   138   144   150   156   162   168                          500mb temp
500mb height    006   012   018   024   030   036   042   048   054   060   066   072   078   084   090   096   102   108   114   120   126   132   138   144   150   156   162   168                          500mb height
500mb vort    006   012   018   024   030   036   042   048   054   060   066   072   078   084   090   096   102   108   114   120   126   132   138   144   150   156   162   168                          500mb vort
250mb wind    006   012   018   024   030   036   042   048   054   060   066   072   078   084   090   096   102   108   114   120   126   132   138   144   150   156   162   168                          250mb wind
250mb wind mag    006   012   018   024   030   036   042   048   054   060   066   072   078   084   090   096   102   108   114   120   126   132   138   144   150   156   162   168                          250mb wind mag
25mb wind                                                                                       25mb wind
25mb wind mag                                                                                       25mb wind mag
20mb wind    006   012   018   024   030   036   042   048   054   060   066   072   078   084   090   096   102   108   114   120   126   132   138   144   150   156   162   168                          20mb wind
20mb wind mag    006   012   018   024   030   036   042   048   054   060   066   072   078   084   090   096   102   108   114   120   126   132   138   144   150   156   162   168                          20mb wind mag
10mb temp    006   012   018   024   030   036   042   048   054   060   066   072   078   084   090   096   102   108   114   120   126   132   138   144   150   156   162   168                          10mb temp
10mb wind    006   012   018   024   030   036   042   048   054   060   066   072   078   084   090   096   102   108   114   120   126   132   138   144   150   156   162   168                          10mb wind
10mb wind mag    006   012   018   024   030   036   042   048   054   060   066   072   078   084   090   096   102   108   114   120   126   132   138   144   150   156   162   168                          10mb wind mag
5mb wind    006   012   018   024   030   036   042   048   054   060   066   072   078   084   090   096   102   108   114   120   126   132   138   144   150   156   162   168                          5mb wind
5mb wind mag    006   012   018   024   030   036   042   048   054   060   066   072   078   084   090   096   102   108   114   120   126   132   138   144   150   156   162   168                          5mb wind mag
cloud top height                                                                                       cloud top height
ceiling                                                                                       ceiling
integrated cloud condensate                                                                                       integrated cloud condensate
sensible heat net flux      012   018   024   030   036   042   048   054   060   066   072   078   084   090   096   102   108   114   120   126   132   138   144   150   156   162   168                          sensible heat net flux
latent heat net flux      012   018   024   030   036   042   048   054   060   066   072   078   084   090   096   102   108   114   120   126   132   138   144   150   156   162   168                          latent heat net flux
downward SW radiation flux      012   018   024   030   036   042   048   054   060   066   072   078   084   090   096   102   108   114   120   126   132   138   144   150   156   162   168                          downward SW radiation flux
downward LW radiation flux      012   018   024   030   036   042   048   054   060   066   072   078   084   090   096   102   108   114   120   126   132   138   144   150   156   162   168                          downward LW radiation flux
upward SW radiation flux      012   018   024   030   036   042   048   054   060   066   072   078   084   090   096   102   108   114   120   126   132   138   144   150   156   162   168                          upward SW radiation flux
upward LW radiation flux      012   018   024   030   036   042   048   054   060   066   072   078   084   090   096   102   108   114   120   126   132   138   144   150   156   162   168                          upward LW radiation flux
olr flux (top of atmosphere)      012   018   024   030   036   042   048   054   060   066   072   078   084   090   096   102   108   114   120   126   132   138   144   150   156   162   168                          olr flux (top of atmosphere)
ozone mixing ratio                                                                                       ozone mixing ratio
integrated ash                                                                                       integrated ash
vert avg ash (sfc-20kft)                                                                                       vert avg ash (sfc-20kft)
vert avg ash (20-35kft)                                                                                       vert avg ash (20-35kft)
vert avg ash (35-50kft)                                                                                       vert avg ash (35-50kft)
integrated black carbon                                                                                       integrated black carbon
integrated organic carbon                                                                                       integrated organic carbon
integrated fine dust                                                                                       integrated fine dust
integrated sulfate                                                                                       integrated sulfate
aerosol optical depth                                                                                       aerosol optical depth
PM 2.5                                                                                       PM 2.5
potential Temp at PV=2                                                                                       potential Temp at PV=2
pressure at PV=2    006   012   018   024   030   036   042   048   054   060   066   072   078   084   090   096   102   108   114   120   126   132   138   144   150   156   162   168                          pressure at PV=2
wind at PV=2    006   012   018   024   030   036   042   048   054   060   066   072   078   084   090   096   102   108   114   120   126   132   138   144   150   156   162   168                          wind at PV=2